การผัน Verb ช่อง 2 และ 3

14 ธันวาคม 2557 เวลา 20:52 น. |  (451618 view)

 

          ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มี tense คือมีการผันคำในประโยคตามเวลาของเหตุการณ์ที่พูดถึง แตกต่างจากภาษาไทยที่ไม่เปลี่ยนตัวกิริยาหลักของประโยค แต่ใช้ลักษณะของการเพิ่มคำเข้าไปหรือเปลี่ยนคำวิเศษณ์ขยายเพียงอย่างเดียว เพื่อบอกรายละเอียดของเวลาที่เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้นเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

 

                I go to school today                                               I went to school yesterday

               ฉันไปโรงเรียนวันนี้                                                     ฉันไปโรงเรียนเมื่อวาน

 

          ถ้าสังเกตจากตัวเอียงในประโยคตัวอย่างจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือเมื่อพูดถึงอดีตและปัจจุบัน ภาษาไทยยังคงรูปคำเดิม แต่ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนรูปของกิริยาไป

 

          จากปรากฏการณ์นี้เอง ทำให้คำกิริยาภาษาอังกฤษ หรือ verb มีการผันแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ หรือเรียกว่า กิริยา 3 ช่อง โดยการผันรูปของกิริยาจากช่อง 1 ไปเป็นช่อง 2 และ 3 แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ และมีหลายลักษณะดังต่อไปนี้

 

Regular verb กริยาผันด้วยการมีรูป –edต่อท้าย (ผันแบบปกติ)

1.     เติม –edท้ายกริยาช่อง 1

เช่น          walk        walked          walked          = ช่วยเหลือ

                talk          talked            talked            = พูดคุย

 

2.     ส่วนกริยาที่ลงท้ายด้วย e เติม –d ไปท้ายกริยาช่อง 1 (ลงท้ายด้วยed)

เช่น          close         closed            closed            = ปิด

                dance         danced          danced          = เต้น

 

 

3.     กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม –ed

เช่น          study           studied            studied          = เรียนหนังสือ

                marry           married           married         = แต่งงาน

 

 

*ยกเว้นกริยาที่หน้า y เป็นสระ (a e i o u) สามารถเติม –edต่อท้ายได้เลย

เช่น          play           played           played           = เล่น

                spray        sprayed         sprayed         = ฉีดพ่น

 

 

4.     กริยาที่มีพยางค์เดียว และมีสระ (a e i o u) เพียงตัวเดียว ให้ซ้ำตัวอักษรท้ายสุดแล้วเติม –ed

เช่น          stop             stopped             stopped         = หยุด

                mob             mobbed             mobbed         = ถู

 

 

5.     กริยาที่ลงท้ายด้วยอักษร l ให้ซ้ำตัว l อีกตัวแล้วเติม –ed

เช่น          travel            travelled           travelled       = เดินทาง

 

 

Irregular verb กริยาผันไม่ปกติ (ผันตามใจฉัน) *ต้องพยายามจำ

1.     กริยาบางตัวเปลี่ยนรูปไปเลย

เช่น          run              ran                  run                 = วิ่ง

                buy             bought            bought            = ซื้อ

                sing            sang               sung                = ร้องเพลง

                write           wrote              written             = เขียน

                feel               felt                  felt                 = ยืน

                fall                fell                  fallen              = ร่วงหล่น

 

 

1.     กริยาบางตัวกลับไม่เปลี่ยนรูปเลยทั้ง 3 ช่อง

เช่น           put                put                     put                 = วาง

                 cut                cut                     cut                 = ตัด

                 let                 let                       let                 = ปล่อย

                 set                set                      set                = จัดวาง จัดเตรียม

 

          เราควรใช้กิริยา 3 ช่องให้ถูกต้องตาม tense ของประโยค แรกๆ อาจจะต้องอาศัยการจำเป็นหลัก แต่พอใช้ไปเรื่อยๆจนชินแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย