Private Courses

                หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด และต้องการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ เป็นการส่วนตัว โดยเน้นการสอนอย่างละเอียด ครอบคลุมทุกด้านตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน และสามารถกำหนดรอบเรียนและเวลาเรียนเองได้ด้วย นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ จีนกลาง ญี่ปุ่น แล้ว สถาบันฯ ยังเปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ อาทิ เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน พม่า หลักสูตรของสถาบันฯ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์การสอนโดยตรง

 

 

 Home | Top