Young Learners' Courses          

               อีซีซี ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน  และเป็นธรรมชาติ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน พร้อมทั้งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน จากบทเพลง บทบาทสมมุติ โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม 13 ระดับ โดยในหนึ่งระดับ แบ่งเป็น 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง โดยบรรจุ 4 หลักสูตรใน 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 Home | Top